حقوق ITقوانین و مقررات ایران

سیاست‌نامه حل اختلاف در زمینه ثبت نام دامنه (تحت .ایران)

ثبت نام دامنه (تحت .ایران)

۱. هدف

۲. اقرار و قبول مفاد و شرایط سیاست ‌نامه

۳. لغو ثبت ‌نام ‌دامنه، انتقال و تغییرات نام‌ دامنه

۴. الزام به داوری براساس سیاست‌نامه حل اختلاف

۵. سایر اختلافات و دعاوی

۶. دخالت مرکز ثبت در دعاوی

۷. حق پایبندی به حفظ وضع موجود

۸. انتقال در حین بروز اختلاف

۹. تغییرات سیاست‌نام

این سیاست‌نامه فی‌مابین مرکز ثبت و مشتریان وی (متقاضی ثبت یا دارنده نام ‌دامنه) اعمال می‌گردد. ۱. هدف سیاست ‌نامه اختلاف در زمینه ثبت نام دامنه تحت .ایران (اختصاراً «سیاست‌نامه»)، جزء لاینفک موافقتنامه ثبت دامنه می‌باشد. این سیاست‌ نامه ضوابط و شرایط راجع به حل‌ و فصل اختلافاتی را مشخص می‌کند که در نتیجه ثبت و استفاده از نام‌دامنه تحت .ایران میان دارنده نام ‌دامنه و هر شخص دیگری به ‌غیر از مرکز ثبت ایجاد شده باشد. اقدامات موضوع بند ۴ این سیاست ‌نامه بر طبق آیین‌نامه اختلاف در زمینه ثبت ‌نام دامنه تحت .ایران ( آیین‌نامه حل‌ اختلاف ) و همچنین براساس مقررات تکمیلی مرکز داوری حل اختلاف صورت خواهد پذیرفت. اتخاذ اقدامات موضوع بند ۴ این سیاست‌نامه به هیچ‌ وجه قابلیت اعمال قوانین جمهوری اسلامی ایران را که نسبت به موضوعات مورد بحث در این سند یا اصولاً نسبت به نام‌های‌ دامنه تحت .ایران جاری است نفی نخواهد کرد. ۲. اقرار و قبول مفاد و شرایط سیاست ‌نامه متقاضی ثبت دامنه با ارائه درخواست ثبت نام‌ دامنه، یا با درخواست حفظ یا تجدید ثبت نام‌ دامنه، اقرار و قبول می‌کند که (الف) اظهارات مندرج در موافقتنامه ثبت کامل و دقیق بوده؛ و (ب) حسب اطلاع متقاضی، ثبت نام ‌دامنه باعث نقض حقوق شخص ثالث نخواهد شد؛ و (پ) نام‌ دامنه برای مقاصد غیرقانونی و نامشروع به‌‌ثبت نرسیده و مورد استفاده قرار نخواهد گرفت؛ و (ت) نام ‌دامنه عمداً در جهت نقض و مغایرت با قوانین و مقررات قابل ‌اعمال مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. مسؤولیت اینکه آیا نام‌ دامنه ثبت‌ شده توسط دارنده، ناقض حقوق دیگری می‌باشد یا خیر، برعهده دارنده نام ‌دامنه خواهد بود. مرکز ثبت این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که چنانچه مشخص شود ثبت‌ نام ‌دامنه در جهت نقض و در مغایرت با حقوق شخص ثالث است، نسبت به لغو ثبت نام‌ دامنه اقدام نماید. ۳. لغو ثبت ‌نام ‌دامنه، انتقال و تغییرات نام‌ دامنه مرکز ثبت بر طبق شرایط و اوضاع ‌و احوال مشروحه ذیل مبادرت به لغو، انتقال یا ایجاد تغییرات در ثبت نام ‌دامنه خواهد کرد: الف. وصول دستور مقتضی به صورت کتبی یا الکترونیک از سوی دارنده یا نماینده مجاز دارنده جهت اقدام، با رعایت مقررات مندرج در بند ۸ سند حاضر، ب. وصول دستور دادگاه یا مرجع داوری صالحه مبنی بر الزام به اقدام، و یا ج. وصول تصمیم متخذه از سوی هیأت رسیدگی داوری مبنی بر الزام به اقدام بر طبق رسیدگی انجام ‌شده که دارنده امتیاز طرفی از آن بوده و بر طبق سیاست‌ نامه حل اختلاف صورت پذیرفته است. همچنین مرکز ثبت می‌تواند مطابق با شرایط مندرج در موافقتنامه ثبت یا سایر الزامات قانونی مبادرت به لغو، انتقال یا اعمال تغییرات در ثبت نام ‌دامنه نماید. ۴. الزام به داوری براساس سیاست‌نامه حل اختلاف ن بند از این سیاست نامه مبین نوع اختلافاتی است که براساس سیاست نامه حل اختلاف مورد داوری قرار گرفته و دارنده امتیاز ملزم به تبعیت از نتیجه داوری می‌باشد. این رسیدگی‌ها نزدیکی از مراکز ارائه خدمات داوری ( مراجع حل اختلاف ) به عمل خواهد آمد. الف. اختلافات قابل‌ رسیدگی. چنانچه شخص ثالثی («مدعی») بر طبق آیین‌نامه حل‌ اختلاف ادعای خود را بنا به دلایل مشروحه ذیل نزد مرکز داوری مطرح کند، دارنده ملزم به پذیرش نتیجه داوری خواهد بود. ۱. نام ‌دامنه دارنده مشابه یا دارای تشابه گمراه‌ کننده با علامت تجاری یا علامت خدمتی است که مدعی نسبت بدان دارای حق است، و ۲. دارنده هیچگونه حق یا منفعت مشروع نسبت به نام دامنه ندارد، و ۳. ثبت دامنه یا استفاده از آن با سوءنیت انجام گرفته باشد. مدعی باید در جریان رسیدگی داوری ثابت کند که هر سه عنصر در ادعای وی موجود است. ب. دلایل وجود سوء‌نیت در ثبت یا استفاده از نام دامنه. مقصود از سوء‌نیت مندرج در بند ۴(الف-۳) از سند حاضر، وجود شرایط و اوضاع و احوالی از قبیل موارد ذیل است: ۱. شرایطی که دلالت کند بر اینکه دارنده، نام دامنه را عمدتاً به منظور فروش، اجاره یا به هر نحو دیگر انتقال به مدعی، که مالک علامت‌ تجاری یا علامت خدمت است، یا به منظور فروش، اجاره یا به هر نحو دیگر انتقال به رقیب مدعی در ازای عوض ارزشمندی که افزون بر هزینه‌های متحمله برای ثبت امتیاز نام ‌دامنه است به ثبت رسانده یا آن را تحصیل کرده است، یا ۲. دارنده بدین منظور اقدام به ثبت‌ نام ‌دامنه کرده است که از امکان عرضه علامت در نام ‌دامنه مربوطه توسط مالک علامت تجاری یا علامت خدمت ممانعت به عمل آورد، یا ۳. دارنده اصولاً نام‌دامنه را به منظور ایجاد اختلال در فعالیت‌های مدعی به‌ثبت رسانده است، یا ۴. دارنده، با استفاده از نام دامنه و ایجاد مشابهت گمراه‌کننده با علامت متعلق به مدعی، و با ایجاد شبهه در زمینه منبع، حمایت مالی، وابستگی یا تأیید وبگاه یا مکان خود، یا ایجاد شبهه نسبت به یک محصول یا خدمت در وبگاه یا مکان خود، عمداً سعی‌کرده که کاربران اینترنتی را با قصد حصول منفعت تجاری به وبگاه یا مکان دیگر متعلق به خود جلب نماید. پ. نحوه پاسخگویی به ادعای مدعی جهت اثبات حقوق و منافع مشروع دارنده نسبت به نام ‌دامنه. دارنده با وصول ادعانامه، جهت تشخیص نحوه پاسخگویی به ادعای مطروحه می‌تواند به بند ۵ آیین‌نامه حل اختلاف مراجعه کند. وجود شرایطی مانند شرایط ذیل به منزله آن است که دارنده دارای حقوق و منافع مشروع نسبت به نام دامنه است: ۱. دارنده از نام دامنه یا نامی متناظر با آن جهت ارائه مشروع کالا یا خدمات استفاده می‌کرده یا می‌تواند ثابت کند که در شرف آماده شدن جهت چنین استفاده‌ای بوده است. ۲. دارنده (به عنوان یک فرد، پیشه یا سازمان دیگر) از طریق نام‌ دامنه، حتی بدون ثبت علامت تجاری یا علامت خدمت، شناخته شده‌است، یا ۳. دارنده، نام ‌دامنه را به نحو مشروع برای مقاصد غیرانتفاعی یا عادلانه مورد استفاده قرار داده و هیچ قصدی برای حصول منفعت تجاری از جهت گمراه کردن و هدایت مصرف‌کنندگان، یا منحرف‌کردن ایشان از علامت تجاری یا علامت خدمت مورد بحث ندا ت. انتخاب مرکز داوری. مدعی با ارائه ادعانامه، مرکز داوری مورد نظر خود را از میان مراکزی که مورد تأیید مرکز ثبت قرار گرفته‌اند انتخاب می‌کند. مرکز داوری انتخاب‌ شده مسؤولیت جریان رسیدگی را به جز در مواردی که به شرح مندرج در بند ۴(ج) ادغام صورت می‌گیرد، برعهده دارد. ث. شروع رسیدگی و جریان انتصاب هیأت رسیدگی داوری. آیین‌نامه حل‌ اختلاف نحوه انتصاب هیأت رسیدگی و شروع و جریان رسیدگی را بیان می‌دارد. ج. ادغام. چنانچه اختلافات مضاعفی بین دارنده و مدعی بروز نماید، دارنده یا مدعی می‌تواند درخواست کند که دعاوی متعدد با یکدیگر ادغام شده و تجمیعاً در یک دعوی واحد نزد هیأت مورد رسیدگی قرار گیرد. این درخواست باید به اولین هیأت رسیدگی که به منظور استماع دعوی راجع به اختلافات فی‌مابین طرفین منصوب‌ شده است تسلیم گردد. هیأت رسیدگی می‌تواند صرفاً بنا به صلاحدید خود مبادرت به ادغام هر تعداد از اختلافات مطروحه نماید، مشروط بدانکه اختلافات ادغام‌ شده تحت شرایط مقرر در این سیاست‌ نامه یا هرگونه مقررات الحاقی بعدی که مرکز ثبت اتخاذ می‌کند قابل رسیدگی باشند. چ. هزینه‌ها پرداخت تمامی هزینه‌هایی که بایستی در ارتباط با هریک از اختلافات مطروحه نزد هیأت‌ داوری بر طبق مقررات این سیاست ‌نامه به مرکز داوری پرداخت گردد، توسط مدعی صورت خواهد پذیرفت، مگر در مواردی که دارنده تصمیم بگیرد که هیأت ‌رسیدگی سه‌ نفره را به نحوی که در بند ۵(ب-۴) از آیین و مقررات حل‌ و فصل اختلافات مقرر شد ه‌است برگزیند، که در این ‌صورت تمامی هزینه‌های مربوطه به نحو مساوی بین دارنده و مدعی تقسیم خواهدشد. ح. دخالت مرکز ثبت در رسیدگی. مرکز ثبت در جریان رسیدگی و اقداماتی که در نزد هیأت داوری اتخاذ می‌گردد هیچگونه دخالتی نخواهد داشت. به علاوه، مرکز ثبت هیچ مسؤولیتی در قبال تصمیمات متخذه از سوی هیأت داوری برعهده نخواهد داشت. خ. خواسته. خواسته قابل ‌حصول مدعی در جریان هر یک از رسیدگی‌های مطرح در نزد هیأت‌رسیدگی داوری فقط تا حد الزام به ابطال نام‌ دامنه متعلق به دارنده یا انتقال ثبت ‌نام‌ دامنه به نام مدعی محدود خواهد بود. د. ابلاغ و انتشار مرکز داوری هر نوع تصمیم متخذه از سوی هیأت‌ داوری در ارتباط با نام دامنه مورد ادعا را به مرکز ثبت اعلام خواهد کرد. تصمیمات متخذه توسط هیأت داوری به طور کامل از طریق اینترنت منتشر خواهد شد مگر در موارد استثنایی که بخش‌هایی توسط هیأت داوری حذف شود. ذ. دسترسی به رسیدگی قضایی. شرایط الزام‌آور داوری که در بند ۴ مقرر گردیده است، مانع از آن نخواهد بود که دارنده یا مدعی، قبل ‌از آنکه فرآیند داوری آغاز شود یا بعد ازآن، اختلاف خود را جهت رسیدگی مستقل نزد دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران مطرح نمایند. اگر هیأت داوری چنین تصمیم بگیرد که ثبت نام‌ دامنه بایستی ابطال‌ شده یا منتقل گردد، مرکز ثبت پس از ده (۱۰) روز کاری (بنا به ‌تقویم جاری در مقر مرکز ثبت) از زمان وصول تصمیم هیأت‌ داوری از طریق مرکز داوری، اقدام به اجرای آن تصمیم خواهد کرد، مگر آنکه ظرف مدت ده (۱۰) روز مذکور، مرکز ثبت، مدارک رسمی ناظر به شروع دادرسی در دعوی مطروحه بر علیه مدعی (گواهی دادگاه مبنی بر طرح دعوی) را وصول نماید. اگر مدارک مزبور ظرف مدت ده (۱۰) روز کاری واصل گردند، مرکز ثبت تصمیم هیأت داوری را به مورد اجراء نخواهد گذارد، و هیچ اقدام دیگری اتخاذ نخواهد کرد تا زمانی‌که مرکز ثبت هر یک از موارد ذیل را دریافت نماید: (۱) دلایل قابل ‌قبول مبنی بر حصول توافق فی‌مابین طرفین، (۲) دلایل قابل ‌قبول مبنی بر رد دعوی یا اعراض از آن، (۳) نسخه‌ای از حکم یا قرار قطعیت یافته دادگاه مربوطه مبنی بر رد دعوای دارنده، یا مبنی بر انکار حق دارنده در استفاده از نام ‌دامنه. ۵. سایر اختلافات و دعاوی تمامی اختلافاتی که فی‌مابین دارنده و هر طرف دیگری غیر از مرکز ثبت در زمینه ثبت نام ‌دامنه به ‌نام دارنده مطرح گردد و موضوع تحت رسیدگی‌ الزام‌آور داوری بر طبق مفاد بند ۴ قرار نگیرد، از طریق رسیدگی در دادگاه، داوری یا هر طریق دیگر مقتضی در رسیدگی به چنین اختلافی مورد حل ‌و فصل قرار خواهد گرفت. ۶. دخالت مرکز ثبت در دعاوی مرکز ثبت به هیچ ‌نحو در اختلافاتی که فی‌مابین دارنده و هر طرف دیگری به ‌غیر از مرکز ثبت در زمینه ثبت و استفاده از نام ‌دامنه مطرح گردد شرکت نخواهد داشت. دارنده نباید به هیچ ‌نحو مرکز ثبت را طرف دعوی قرار داده یا به هیچ ‌نحو مرکز ثبت را درگیر چنین رسیدگی نماید. در صورتی‌که مرکز ثبت در یک چنین رسیدگی به عنوان طرفی از دعوی خوانده شود، این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که تمامی دفاعیات مقتضی را به کار بسته و هر گونه اقدامی را که برای دفاع از مرکز ثبت لازم باشد اتخاذ نماید. ۷. حق پایبندی به حفظ وضع موجود مرکز ثبت بر طبق مقررات حاضر هیچ اقدامی برای لغو، انتقال، فعال‌سازی، غیرفعال‌سازی، یا به هر نحو دیگر تغییری در وضعیت ثبتی نام‌های دامنه به عمل‌ نخواهدآورد مگر به طریقی که در بند ۳ فوق شرح آن رفت. ۸. انتقال در حین بروز اختلاف دارنده در شرایط ذیل نمی‌تواند ثبت‌ نام ‌دامنه را به کسی دیگر انتقال دهد: (۱) زمانی که رسیدگی داوری بر طبق بند ۴ در جریان بوده و همچنین تا مدت ده (۱۰) روز کاری (برطبق تقویم جاری در مقر مرکز ثبت) بعد از خاتمه رسیدگی مذکور؛ (۲) در طی مدتی که رسیدگی قضایی یا داوری در مورد نام ‌دامنه متعلق به دارنده جریان دارد، به ‌غیر از موردی‌که طرفی که امتیاز نام ‌دامنه به وی انتقال می‌یابد کتباً موافقت نماید که ملزم و مقید به تصمیم دادگاه یا داوری باشد. مرکز ثبت این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که هرگونه انتقال ثبت نام دامنه به دیگری را که برخلاف مفاد مقررات بند فوق صورت پذیرد، لغو نماید. ۹. تغییرات سیاست‌نامه مرکز ثبت این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که این سیاست‌نامه را در صورت اقتضاء تغییر دهد. در این ‌صورت هرگونه تجدید نظر در سیاست‌ نامه، حداقل سی (۳۰) روز قبل از اجرایی ‌شدن تغییرات مزبور در وبگاه مرکز منتشر خواهد شد. ر صورتی‌که دارنده نسبت به تغییرات در سیاست‌ نامه اعتراض داشته باشد، تنها خواسته قابل‌طرح در این زمینه، لغو ثبت نام‌ دامنه متعلق به دارنده خواهد بود، که در این‌ صورت نیز دارنده محق به دریافت وجوهی که قبلاً پرداخت کرده نخواهد بود. در این مورد نیز سیاست‌ نامه تجدید نظر یافته تا زمانی‌که ثبت نام‌ دامنه لغو گردد کماکان اعمال خواهد

نظرات