spam

تشخیص آلوده شدن Mail Server

ارسال و دریافت ایمیل در سرور چگونه صورت میگیرد ؟ همانطوری که میدانید برنامه Exim یا MTA مخفف Mail Transport Agent مسئولیت ارسال و دریافت ایمیلهای شما

ادامه مطلب