حقوق ITنمونه قراردادهای IT

نمونه قرارداد مشاوره فنی

نمونه قرارداد مشاوره

نمونه قرارداد مشاوره فنی

این قرارداد مابین شرکت               به شماره ثبت         به نمایندگی آقای                    شماره شناسنامه           کد ملی                     مدیر عامل                                به نشانی :

که ازین پس به عنوان کارفرما شناخته می شود از یک طرف

و جناب آقای دکتر محمد کرامتی فر به شماره شناسنامه ۰۰۰۰۰ و کد ملی ۰۰۰۰۰۰ به نشانی : تهران،خیابان شریعتی،پلاک … که ازین پس به عنوان مشاور شناخته می شود منعقد میگردد و طرفین با امضاء این قرارداد خود را ملزم و متعهد به اجرای کامل وتمام مفاد آن می دانند.

ماده یک – موضوع قرارداد

ارائه خدمات مشاوره در حوزه IT

ماده دو – مدت انجام قرارداد

مدت انجام موضوع این قرارداد  ۱۲ ماه و حداقل  ۲۴ ساعت خدمات مشاوره در هر ماه بوده و از تاریخ امضای قرارداد شروع می شود.

ماده سه – تعهدات مشاور و کارفرما

۱-۳ ) رعایت امانت و حفظ اموال و مدارکی که کارفرما در اختیار مشاور قرار می دهد و استفاده بهینه از آن برای انجام موضوع قرارداد.

۲-۳ )عدم ارائه اسناد و مدارک و اطلاعاتی که به مناسبت انجام خدمات کسب می نماید به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر،اسناد و اطلاعاتی که به مناسبت انجام خدمات کسب میکردد به عنوان امانت نزد مشاور بوده و حق ارائه آن را به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ندارد مگر با کسب اجازه کتبی کارفرما درغیر اینصورت کارفرما جهت استیفای حقوق خود اقدام قانونی علیه مشاور معمول خواهد داشت.

۳-۳ ) کارفرما باید اسناد،مدارک و اطلاعات لازمه را طی نامه محرمانه به مشاور ارائه دهد و بابت آن رسید دریافت کند،در غیر این صورت مشاور هیچگونه مسئولیتی در قبال آنها ندارد.

۴-۳ ) کارفرما و مشاور نمی توانند بدون توافق طرفین پیمان را به طور کلی یا جزئی به غیر واگذار نمایند.

۵-۳ ) مشاور متعهد می شود تا در زمان تعیین شده در ماده چهار در آدرس قانونی کارفرما حضور یابد.

۶-۳ ) در صورتیکه میزان خدمات مشاوره بیش از حداقل تعیین شده در قرارداد باشد کارفرما موظف است در پایان ماه کاری جاری و قیل از شروع ماه جدید با مشاور تسویه کند.

۷-۳ ) در صورتی که مشکلی برای مشاور یا کارفرما برای حضور در محل و یا نیاز به تغییر در روز یا ساعت مشاوره وجود داشته باشد،باید از ۴۸ ساعت قبل اطلاع رسانی شود.

ماده چهار- نوع خدمات

مشاور مکلف می شود به صورت پیش فرض در روزهای دوشنبه هر هفته به مدت ۶ ساعت در محل کارفرما حضور و خدمات مشاوره و آموزش کارمندان در زمینه های تخصصی را انجام دهد.

ماده پنج-مبلغ قرارداد

مبلغ این قرارداد بر اساس توافق طرفین برای هر ساعت مشاوره یک میلیون ریال معادل صدهزار تومان است.

ماده شش-مراحل پرداخت

کارفرما متعهد می شود در دوره های ۱ ماهه و حداکثر تا روز پنجم هر ماه کاری مبلغ پایه ی ماهیانه به ازای حداقل ۲۴ ساعت به مبلغ ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال معادل دو میلیون و چهارصد هزار تومان را به صورت کامل به شماره حساب ۰۰۰۰۰۰۰۰ بانک ملت به نام مشاور پرداخت و رسید آن را به مشاور ارائه نماید.

ماده هفت-تعهدات اصلی کارفرما

  • تسلیم به موقع مستندات مورد نیاز به مشاور.
  • پرداخت به موقع مبالغ قرارداد به صورت مشخص شده در ماده شش.

 

ماده هشت-حل اختلاف

در مواردی که برای طرفین این قرارداد در تعبیر و تفسیر و یا اجرای کامل یا قسمتی از قرارداد اختلاف نظری حادث گردد،موضوع توسط ۳ نفر از اساتید مرضی الطرفین بررسی و حکم آنها برای طرفین لازم الرعایه می باشد و در صورتیکه مساعی طرفین و نمایندگان آنان به نتیجه نرسد،هریک از طرفین حق خواهد داشت جهت احقاق حقوق خود به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه نماید

ماده نه-حقوق و مالکیت مادی و معنوی

کلیه حقوق علمی و معنوی طرح متعلق به کارفرما می باشد و مشاور و همکاران پس از کسب اجازه از کارفرما می توانند از نتایج مذکور استفاده نمایند.

ماده ده – اصلاحیه،متمم،مکمل یا تغییر

هرگونه اصلاح یا تغییر در مواردی از این قرارداد و پیوست های مربوطه و یا نیاز به الحاق هرگونه متمم یا مکمل به قرارداد و پیوست ها،صرفا با جلب توافق متعاقدین میسر خواهد بود.

ماده یازده – فسخ قرارداد

فسخ یک جانبه قرارداد از سوی هر یک از طرفین به جز موارد ذکر شده در ماده ۱۲ قابل پذیرش نبوده و فسخ قرارداد به غیر از موارد قانونی ، فقط با توافق طرفین یک ماه قبل مراتب را به طرف مقابل به صورت مکتوب اعلام نماید.

ماده دوازده –  شرایط خاص

در مواردی که به علل ناشی از شرایط قهری ( شرایط خاص ) که رفع آن خارج از حیطه توانایی و اقتدار طرفین قرارداد باشد و انجام بخشی از قرارداد و یا تمام آن غیرممکن گردد، در صورت فسخ قرارداد هیچ یک از طرفین حق مطالبه خسارت وارده را نخواهد داشت و اقدامات پس از فسخ از قبیل تسویه حساب با توافق طرفین صورت می گیرد.

ماده سیزده – آدرس

آدرس قانونی طرفین همان نشانی مندرج در قرارداد بوده و در موارد لزوم و به منظور ابلاغ مکاتبات مورد استفاده خواهد بود و در صورتی که در طول مدت قرارداد نشانی متعاقدین تغییر یابد طرفین باید به صورت رسمی و کتبی مراتب را به یکدیگر ابلاغ نمایند وتا قبل از ابلاغ رسمی،نشانی قبلی معتبر خواهد بود.

ماده چهارده – قانون حاکم بر قرارداد

این قرارداد از هر نظر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

  • این قرارداد در سه صفحه،چهارده ماده،به زبان فارسی و در دو نسخه تنظیم گردیده و کلیه نسخه های آن دارای اعتبار یکسان می باشد.

کلیه نسخ این قرارداد و تبصره های آن در تاریخ            به امضاء متعاقدین رسیده و طرفین با امضای این قرارداد خود را متعهد و ملزم به اجرای کلیه مفاد آن و پیوست های مربوطه می دانند.

 

 

مشاور                                                                  کارفرما

 

نظرات