حقوق ITنمونه قراردادهای IT

نمونه قرارداد تولید درس الکترونیکی

نمونه قرارداد تولید محتوا

 

نمونه قرارداد تولید درس الکترونیکی

                                                  

‏ ‏این قرارداد بین شخصیت حقوقی به نام شرکت مجله PHP به شماره ثبت ۱۲۳۴۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۱۰۲  به نمایندگی جناب آقای دکتر محمد کرامتی فر  به نشانی: تهران، خیابان شریعتی، پلاک ۴۴۴، واحد ۵۵۵  که ازاین پس شرکت نامیده می­شود.

از یک طرف و  آقای/خانم”…………………………………. ” فرزند …………………….. به شماره شناسنامه ……….. و کد ملی …………………….. و تلفن ……………………………..

به نشانی :…………………….. ………………………………………………………………………………….. که ازاین پس مجری نامیده می­شود، از طرف دیگر با شرایط ذیل منعقد  می گردد.

ماده۱- موضوع قرارداد:

طراحی و پیاده‌سازی نسخه الکترونیکی درس …………………………………..  به ارزش ……………….. واحد.

تبصره ۱: تولید درس الکترونیکی دقیقاً براساس شیوه نامه تولید کد ………………………….. صورت می پذیرد.

ماده ۲- مدت انجام قرارداد:

مدت انجام قرارداد از زمان امضاء،  ……………………  است .

ماده ۳- مبلغ قرارداد:

مبلغ قرارداد  ……………………………………..  می باشد.

ماده ۴- نحوه پرداخت:

۴-۱- ۲۵% مبلغ قرارداد پس از پیشرفت کار به میزان۲۵% از موضوع قرارداد و تایید نماینده فنی

۴-۲- ۲۵% مبلغ قرارداد پس از پیشرفت کار به میزان۵۰% از موضوع قرارداد و تایید نماینده فنی

۴-۳- ۲۰% مبلغ قرارداد پس از پیشرفت کار به میزان۷۵% از موضوع قرارداد و تایید نماینده فنی

۴-۴- ۳۰% مبلغ قرارداد پس از اتمام موضوع قرارداد و تایید نماینده فنی

تبصره۱: به ازای هرهفته تاخیر مجری در انجام تعهدات کارفرما ۳% کل مبلغ قرارداد را به عنوان جریمه دیرکرد از مبلغ قرارداد کسر می­کند و درصورت بیش از ۳ هفته دیرکرد قرارداد را فسخ می­نماید. در این صورت مجری حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.

تبصره۲ : مجری مکلف خواهد بود در زمان عقد قرارداد چک/سفته تضمین به میزان کل مبلغ قرارداد (موضوع ماده
۳ ) به عنوان ضمانت حسن انجام کار ارائه نماید. چک/سفته مذکور یک ماه پس از پایان قرارداد با تایید معاونت آمورشی و فناوری  مسترد می گردد .

ماده ۵- کسورات قانونی:

کلیه کسورات قانونی در هر مرحله، از مبلغ پرداختی موضوع ماده ۴ کسر خواهد شد .

ماده ۶- مالکیت فکری :

مالکیت فکری و مادی محتوای درس الکترونیکی تولید شده و محصول موضوع قرارداد متعلق به کارفرما است و
هر گونه استفاده از آن بدون مجوز کتبی کارفرما ممنوع و موجب پیگرد قانونی خواهد بود.

ماده ۷- تعهدات کارفرما :

۷-۱- کارفرما متعهد است محتوای لازم برای تولید نسخه الکترونیکی درس را تهیه نموده و به مجری تحویل دهد و در این زمینه همکاری لازم را با مجری داشته باشد.

۷-۲- کارفرما متعهد است در صورت تغییرنشانی یا تغییر شماره تماس خود، مراتب را به مجری اطلاع دهد.

۷-۳- کارفرما می تواند به منظور پیگیری اجرای هر چه بهتر قرارداد حداکثر یک هفته بعد از انعقاد قرارداد نماینده فنی خود را کتباً به مجری معرفی نماید .

۷-۴- کارفرما متعهد است تا پایان قرارداد و اتمام دوره حسن انجام کار بدون هماهنگی با مجری هیچ گونه تغییری در  سرفصل  های تحویل شده انجام ندهد .

ماده ۸- تعهدات مجری :

۸-۱- مجری متعهد است اطلاعات و اسرار کارفرما را برای هیچ شخص حقیقی و حقوقی افشا نکند.

۸-۲- مجری متعهد است کلیه قطعات درسی را طبق الگوی تایید شده در نمونه آزمایشی به کارفرما تحویل دهد .

تبصره۱ : هر گونه تغییر احتمالی در الگوی تایید شده ، فقط در صورتی که مورد تایید مجدد کارفرما قرار گرفته باشد٬ معتبر خواهد بود .

۸-۳- مجری متعهد است کلیه مستندات و sourse ( نسخه اصلی ) محصول تولیدی را در پایان هر مرحله از قرارداد به کارفرما تحویل دهد.

۸-۴- مجری متعهد است بدون اجازه رسمی و کتبی از کارفرما موضوع قرارداد را به طرف ثالث واگذار ننماید.

۸-۵- مجری متعهد است کلیه مکاتبات کارفرما را در مدت حداکثر ۱ روز کاری پاسخ دهد.

۸-۶- مجری متعهد است گزارش‌های هفتگی پیشرفت کار را به پست الکترونیکی کارفرما ارسال نماید .

۸- ۷- مجری متعهد است در مدت قید شده در این قرارداد، درخواست‌های کارفرما را در حیطه این قرارداد به انجام برساند.

۸-۸- مجری موظف است هرگونه تغییردر نشانی خود مندرج در ماده ۱۲ قرارداد را بلافاصله به اطلاع کارفرما برساند.

۸-۹- مجری می تواند حداکثر یک‌هفته بعداز انعقاد قرارداد نماینده تام الاختیارخود را جهت تعامل با کارفرما معرفی نماید.

۸-۱۰- مجری متعهد است حداکثر یک هفته بعد از انعقاد قرارداد برنامه زمانبندی کار را جهت تایید کارفرما ارائه دهد .

ماده ۹- شرایط فسخ:

۹-۱- کارفرما می تواند به منظور رعایت صرفه و صلاح شرکت٬ به صلاح دید فرد نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

هرگونه اعتراض در این مورد از مجری سلب می گردد.

۹-۲- مجری می تواند تقاضای فسخ قرارداد نماید و کارفرما در صورت موافقت با این تقاضا، با رعایت مصالح کارفرما و با احتساب سود و زیان حاصله،  نسبت به تسویه حساب و فسخ قرارداد اقدام خواهد نمود .

تبصره ۱ : با توجه به بند ۳ از ماده ۸ ( تعهدات مجری ) ، مجری موظف است در صورت فسخ قرارداد ، کلیه مستندات و Sourse ( نسخه اصلی ) مرتبط با میزان انجام شده از موضوع قرارداد را به کارفرما تحویل دهد .

ماده ۱۰- حل اختلاف :

۱۰-۱- در صورت بروز اختلاف بین طرفین، ابتدا از طریق داور مرضی­الطرفین اختلاف حل خواهد شد . در صورت عدم حل اختلاف کلیه موارد تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ماده ۱۱-  موقعیت‌های اضطراری:

درصورت بروز وقایع واتفاقاتی که خارج ازکنترل طرفین باشدودر عرف جامعه به عنوان موقعیت های اضطراری تلقی شود و اجرای قرارداد را تحت‌الشعاع خود قرار دهد ، طرفین حسب توافق می‌توانند تسویه حساب نموده وقرارداد را خاتمه بخشند.

ماده۱۲ – نشانی کامل طرفین :

۸-۱- نشانی کارفرما :

…………………………………..

آدرس وب سایت : ……………………………….

پست الکترونیکی: ……………………………

تلفن : ………………………                 نمابر : …………………….

۸-۲- نشانی مجری :

آدرس پستی : …………………………………………………………………………………………………..

پست الکترونیکی : ………………             تلفن : ………………………..                نمابر : …………………

ماده ۱۳ – متمم قرارداد :

در صورت نیاز و توافق طرفین، این قرارداد می تواند دارای متممی باشد که به امضای طرفین خواهد رسید .

ماده ۱۴ – نسخه قرارداد :

این قرارداد در چهارده ماده، شش تبصره ، …….. ضمیمه و در دو نسخه در تاریخ  امضاء قرارداد تهیه و تنظیم و به امضای طرفین رسیده است ، هر نسخه از آن حکم واحد را داشته و از تاریخ امضاء لازم‌ الاجرا می‌باشد.

 

 

 

     
کارفرما   مجری

 

 

نظرات